Tam Nhật Mừng Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Trung Tâm

Banner VO NHIEM

TAM NHẬT CHUẨN BỊ
1. Ngày thứ Nhất Tuần tam nhật: Chúa Nhật 04/12/2022
• Từ 7g00- 20g00 : Viếng đài Đức Mẹ (theo hướng dẫn của Trung tâm)
• Tổ “Sứ Giả Mẹ Núi Cúi” Giáo xứ Kim Thượng trực.
_
 Buổi sáng tại Nhà nguyện tạm
a. Giải tội tại Hội trường : 8g00 (các Cha đồng hương)
b. Thánh lễ: : 9g00 (Giáo xứ Vĩnh An- Túc Trưng)
c. Phụng vụ, ca đoàn, giữ xe khu vực nhà nguyện tạm : Giáo xứ Vĩnh An
 Buổi chiều tại nhà nguyện linh đài Đức Mẹ
a. Giải tội : 15g00 (các Cha Núi Cúi)
b. Thánh lễ : 16g00
c. Chủ tế : Đức Ông Vinhsơn
d. Giảng lễ : Đức Ông Vinhsơn
e. Địa điểm : Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
f. Chuẩn bị thánh lễ: Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
g. Trực Phụng vụ : Giáo hạt An Bình
• Bài Đọc, Lời nguyện
• Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
h. Ca đoàn : Giáo hạt An Bình
i. Trực trật tự và giữ xe : Đội sứ giả giáo xứ Kim Thượng
j. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Giáo hạt An Bình
k. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Gh. Đức Tâm
_
2. Ngày thứ Hai Tuần tam nhật: Thứ Hai 05/12/2022
a. Giải tội : 15g00 ( Các cha Vinhsơn, Túc Trưng)
b. Thánh lễ : 16g00
c. Chủ tế : Đức ông Vinhsơn
d. Giảng lễ : Đức ông Vinhsơn
e. Địa điểm : Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
f. Chuẩn bị thánh lễ: Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
g. Trực Phụng vụ : Giáo hạt Túc Trưng
• Bài Đọc, Lời nguyện
• Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
h. Ca đoàn : Giáo xứ Thánh Mẫu, Túc Trưng
i. Trực trật tự : Đội sứ giả giáo xứ Võ Dõng
j. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Giáo hạt Túc Trưng
k. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Martino
_
3. Ngày thứ Ba Tuần tam nhật: Thứ Ba 06/12/2022
a. Giải tội : 15g00 (các Cha phó Gia Kiệm)
b. Thánh lễ : 16g00
c. Chủ tế : Cha Quản hạt Gia Kiệm
d. Giảng lễ : Cha Quản hạt Gia Kiệm
e. Địa điểm : Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
f. Chuẩn bị thánh lễ: Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
g. Trực Phụng vụ : Ca đoàn Đức Mẹ Núi Cúi
• Bài Đọc, Lời nguyện
• Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
h. Ca đoàn : Đức Mẹ Núi Cúi
i. Trực trật tự : Đội sứ giả giáo xứ Gia Yên + Kim Phát
j. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Giáo hạt Gia Kiệm
k. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Lạc sơn
_
THÁNH LỄ TRỌNG THỂ KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM
1. Lễ Vọng Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thứ Tư 07/12/2022
Sau Thánh lễ có lần hạt, rước nến.
a. Giải tội : 16g00 (các Cha Núi Cúi)
b. Thánh lễ : 17g00
c. Chủ tế : Đức Cha Chánh Gioan
d. Giảng lễ : Đức Cha Chánh Gioan
e. Địa điểm : Nhà Nguyện dưới chânTượng Đài Đức Mẹ
f. Chuẩn bị thánh lễ : Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
g. Trực Phụng vụ : Liên huynh Đaminh
• Bài Đọc, Lời nguyện lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
• Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
h. Ca đoàn : Giáo xứ Võ Dõng
i. Trực trật tự : Đội sứ giả giáo xứ Phúc Nhạc + Tín Nghĩa
j. Nhạc đoàn : Giáo xứ Thanh Sơn
k. Rước nến sau lễ + Thánh Giá nến cao : Cha Phêrô Lâm Thái Bình (Bình Lộc)
và Ban Phục Vụ 2 Liên Huynh hạt Gia Kiệm.
l. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Liên Huynh An Bình, Gia Kiệm, Dốc Mơ, Túc Trưng.
m. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Gia Yên
_
2. Buổi Sáng: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thứ Năm 08/12/2022 – Trọng thể
a. Giải tội : 08g00 (các Cha Núi Cúi)
b. Thánh lễ : 09g00
c. Chủ tế : Đức Cha Đaminh
d. Giảng lễ : Đức Cha Đaminh
e. Địa điểm : Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
f. Chuẩn bị thánh lễ : Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
g. Trực Phụng vụ : Legio Giáo Phận
• Bài Đọc, Lời nguyện
• Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
• Thánh Giá nến cao rước từ nhà nguyện Thánh Thể đến linh đài Đức Mẹ.
h. Ca đoàn : Giáo xứ Ninh Phát
i. Nhạc đoàn : Giáo xứ Hưng Bình
j. Trực trật tự : Đội sứ giả giáo xứ Tân Yên + Đức Mẹ Fatima
k. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Legio Giáo Phận
l. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Bạch Lâm
_
3. Buổi Chiều: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm: Thứ Năm 08/12/2022
Sau lễ có Phép lành Thánh Thể cho bệnh nhân
a. Giải tội : 15g00 (các Cha Don Bosco)
b. Lần hạt, Rước kiệu Đức Mẹ: Legio Mariae
c. Thánh lễ : 16g00
d. Chủ tế : Đức Cha Giuse
e. Giảng lễ : Đức Cha Giuse
f. Địa điểm : Nhà Nguyện dưới chân Tượng Đài Đức Mẹ
g. Chuẩn bị thánh lễ : Chén lễ, bánh rượu và 6 lễ vật (Nhân viên Trung tâm)
h. Trực Phụng vụ : Các em khuyết tật
• Bài Đọc, Lời nguyện
• Dâng lễ vật ( 2 Bánh Rượu, 2 nến, 2 hoa)
i. Ca đoàn : Thiếu nhi giáo xứ Đức Mẹ HCG và các em khuyết tật
j. Nhạc đoàn : Giáo xứ Đức Huy
k. Trực trật tự : Đội sứ giả giáo xứ Gia Phát + Mẫu Tâm
l. Rước nến, Chầu Thánh Thể: Cha Đaminh Trưởng (Võ Dõng) phụ trách hát
m. Giáo xứ, hội đoàn dự lễ: Các nhóm Bác Ái, các em khuyết tật
n. Trực vệ sinh nhà đón tiếp, nhà Y tế : Hiền Mẫu Bạch Lâm
Từ khoá:

Bài viết liên quan ĐỨC MẸ NÚI CÚI